งานสุดยอดศิลปหัตกรรม


  คุณพิสมัย ผุยพรม ร้านไหมเงิน เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ "ครูช่างฝีมือ"   ในงานสุดยอดศิลปหัตถกรรม จาก องคมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร ณ   ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ จ.อยุธยา