เครื่องเงินสุโขทัย งานถักทอเงิน
  ลาย โบราณหัตถกรรมจากช่าง   ฝีมืออาชีพของสุโขทัย โดยงานแต่   ละชิ้น บ่งบอกถึงศิลปะอันวิจิตร
  ปราณีตและงดงาม โดยถักทอ   จากเนื้อเงิน 99.99%
 
 
 

2 Award Garantee